بتونه تاثیرگذاری

  • lmpression Materials OEM Teeth Putty

    lmpression Materials OEM Teeth Putty

    بتونه دندان می تواند قالب های دقیق دندان را چاپ کند، کمکی برای ساخت قالب های دندانی دقیق ارائه دهد و می تواند با سایر بتونه های قالب گیری دندان سازگار باشد. بتونه دندان با خدمات برچسب خصوصی می تواند در یک کیت برای برداشت شخصی ساخته شود.